پروفایل خدا هست - فتو نام

خدا هست پروفایل,خدا هست استیکر,
پروفایل خدا هست خدایا در ۲ راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده نکند که با نسیمی راهم را کج کنم . . . پروفایل خدا هست در لحظه دلشکستگی ، دلت را به ” خدا ”